Tisztelt Szülők!

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk az Intézményünkbe érkező gyermekek szüleit/ törvényes képviselőjét, valamint partnereinket a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazandó, COVID-19 vírussal összefüggésben hozott egészségmegőrző rendelkezésekről.

A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyének és tagintézményi telephelyeinek tekintetében (a továbbiakban: szakszolgáti intézmény) az alábbi eljárásrend érvényes:

 1. A szakszolgálati intézmény területére a) az ott foglalkoztatott személyen, b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, d) a gyermeken, illetve a tanulón, e) a gyermeket, illetve a tanulót – a 2. bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen, f) az a)–e) pontban felsoroltakon kívül, valamint jelen szabályzat szerint belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen kívül más személy nem léphet be.

 

 1. Ha a koronavírus ellen nem védett, a gyermeket, illetve a tanulót a szakszolgáti intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viseli, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, a szakszolgáti intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

 

 1. Szakértői bizottsági tevékenység, esetében – jogszabályi kötelezettségből adódóan - mindkét szülő (törvényes képviselő) beléphet a szakszolgálati épületbe és a szakértői vizsgálat teljes időtartama alatt ott is tartózkodhat. Jelen szabályzat előírásait ezekben az esetekben is be kell tartani.
 2. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás keretében, a gyermekkel érkező egy fő kísérő a szakszolgálati épületbe beléphet, a foglalkozáson a gyermekkel együtt részt vehet. Jelen szabályzat előírásait ezekben az esetekben is be kell tartani.

 

 1. A szakszolgálati intézmény épületeiben csak előzetes indokolt esetben és céllal tartózkodhat jelen szabályzat 1. bekezdésének a)–e) pontban felsoroltakon kívüli személy (látogató). Látogatóként az intézményben csak koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. A látogatókat minden esetben igazolniuk kell védettségüket. A látogatókat regisztrálni kell, adataik, elérhetőségük rögzítésével (telefonszám, lakcím, e-mail cím, ha van). Hospitálások szervezése, média, külső előadók fogadása csak előzetes engedélyeztetés alapján lehetséges.

 

 1. Az 1. bekezdés a)-f) pontjában felsorolt személy a szakszolgálati intézmény területére csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Ennek ellenőrzése a tagintézmény-vezetők, vagy az általuk megbízott munkatársak feladata.

 

 1. A szakszolgálati intézmény területén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles a maszkot viselni.[1] A maszkot olyan módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Saját arcmaszkjukról a szülők, jogi képviselők maguk gondoskodnak, erről előzetesen, írásban tájékoztatni szükséges az érintetteket a tevékenység megkezdése előtti napokban.

 

 1. A szakszolgáti intézmény közösségi helyiségeiben az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező.

 

 1. A terápiás foglalkozások és a vizsgálatok során, valamint a gyermekekkel történő valamennyi személyes kontaktus esetére az arcpajzs használata kötelező.

 

 

 1. Lehetőség szerint egyéni ellátások, vagy kiscsoportos ellátások megtartása ajánlott.  A kiscsoportos ellátás esetén, ha nem valósítható meg a 1,5 méteres védőtávolság betartása, akkor osztott óratartás javasolt. Csoportos foglakozások esetén a csoportlétszámot úgy kell meghatározni, hogy a 1,5 méteres védőtávolság betartása megvalósítható legyen. Gyógytestnevelés esetén a kisebb tornaszobák helyett nagyobb légterű tornatermekben javasolt a foglalkozások megtartása.  A tornatermekben lehetővé kell tenni a folyamatos szellőztetést.

 

 1. A váróhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy a kliensek a váróhelységekben az 1,5 méteres távolságot tartani tudják. Amennyiben és ameddig (időjárás, a feladatellátási helyek adottságai alapján) megoldható, a szabadban kell kialakítani várakozásra alkalmas lehetőséget a kísérők számára. 

 

 1. A szakszolgáti intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a bejárati ajtónál elhelyezett szerrel. Az intézményben tartózkodás teljes időtartama alatt a kihelyezett fertőtlenítési pontokon a kézfertőtlenítés lehetőségét mindenki számára folyamatosan biztosítani kell. A kézfertőtlenítőt úgy kell kihelyezni a kézfertőtlenítési pontokra, hogy az a gyermekek életét, egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti. A kézfertőtlenítőt a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

 

 1. A járványveszélyre tekintettel a szakszolgáti intézmény dolgozóinak az egymás közötti és szülőkkel, társintézmények dolgozóival történő személyes kapcsolattartást a legszükségesebbre kell minimalizálni, be kell tartani a kötelező védőtávolságot és a maszkhasználati szabályokat. Használat előtt az szakszolgáti intézmény dolgozói munkaeszközeiket, íróasztalukat, íróeszközeiket, két használat között vizsgálóeszközeiket és a gyermekek által használt felületeket fertőtlenítsék.

 

 1. A járványveszély miatt a személyes megjelenést igénylő értekezletek megtartására nincsen lehetőség, a tagintézmény dolgozóit egyszerre, közös helyiségben nem lehet összehívni. Tagintézményi értekezlet, szakmai team online formában tartható. Munkaközösségi értekezletek online formában valósulnak meg, a tervezett időpontokban, az úgynevezett „szabad sávban”, ezeken a napokon a tervezettől eltérően a megszokott munkarendben folyik a munkavégzés, (nem minősül tanítás nélküli munkanapnak). A szakszolgáti intézmény dolgozói csak akkor tartózkodhatnak az intézményben, ha órarendi órájukat tartják, hivatalos iratot, adatot kell egyeztetniük, aláírniuk, vagy egyéb ok miatt különösen indokolt. Az elmaradt foglalkozások időtartamát nem lehet a tagintézmény területén tölteni. Munkaközösség-vezetők az erre a tevékenységre szánt két órájukat nem kell, hogy az intézményben töltsék.

 

 1. Amennyiben a gyermek, vagy kísérője a fertőzés bármilyen tünetét mutatja, vagy ennek gyanúja felmerül, az épületbe nem léphetnek be, ha erre a vizsgálat fejlesztés során derül fény, a vizsgálatot, fejlesztést abba kell hagyni és a gyermeknek, szülőnek el kell hagynia az szakszolgáti intézményt.

 

 1. A járvány elleni védekezés szabályainak betartásáért és betartatásáért az szakszolgáti intézmény valamennyi dolgozója felelősséggel tartozik.

 

 1. Partnerintézményekben tartott foglalkozásokra - járványügyi szempontból -főszabályként az adott intézmény eljárásrendje az irányadó azzal, hogy foglalkozások során, valamint a gyermekekkel történő valamennyi személyes kontaktus esetére a 1,5 méteres védőtávolság betartása, valamint az arcpajzs használata ezekben az intézményekben is kötelező a szakszolgálat dolgozói számára.

 

 1. A kéz- és felületfertőtlenítő szerek fokozottan veszélyes anyagnak minősülnek, tárolásuk, használatuk, mások számára hozzáférhetővé tételük tekintetében a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel, a kezelésükre, tárolásukra vonatkozó szabályok maximális betartásával kell eljárni!

 

 1. Kérjük továbbá a Tisztelt Szülőket, Kollégákat, partnereinket, hogy semmiképpen ne jöjjenek be az intézménybe, ha akárcsak a gyanúja is felmerül annak, hogy kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel, vagy esetleg önmagukon észlelik a fertőzés tüneteit. Kérem, hogy ebben az esetben telefonon egyeztessünk a továbbiakról.

 

Kérjük a tisztelt szülők együttműködését, mindannyiunk egészsége érdekében!

 

 

Kedves Szülők!

Egy új élet, egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Ahogy az egyes ember, úgy minden család is különböző, egyedi és megismételhetetlen, a maga gyengeségeivel, erősségeivel, vágyaival, terveivel, reményeivel és lehetetlenségeivel együtt. Vannak családok, amelyek egészséges normálisan fejlődő gyermeket nevelnek és vannak családok, amelyekben a gyermek különleges figyelmet igényel. Ez a figyelem vonatkozhat a gyermek egész személyiségére, beszédére, mozgására, tanulási folyamataira, magatartására, szocializációjára, stb.

Intézményünk, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a szülőknek a felmerülő kérdések megválaszolásában, fejlesztési lehetőségeket kínál fel, együttműködve a családokkal. Nagyon fontos a korai felismerés, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel, a komplex terápia elindítása a hatékony fejlesztés érdekében.

Minden gyermeknek, így a különleges figyelmet igénylőknek is joga van ahhoz, hogy jól érezze magát, s ahhoz is, hogy rosszul: egyaránt joga van a kudarchoz és a sikerhez, joga van mosolyogni, és joga van sírni. Minden gyermeknek joga van az egyenlő bánásmódhoz.

Szakmai feltételeink adottak az összetett problémák feltárására és megoldására pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, családterapeuták, gyógytestnevelők állnak rendelkezésre.

Gellén Melinda
főigazgató